SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV Power (02/08/2021)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV Power trong Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững”

  1. Tên công việc: quảng cáo, truyền thông thương hiệu POW/PV Power trong Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững”.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 1.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Truyền thông Đa phương tiện Phượng Hoàng.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 7/2021;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  5. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2021.