SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” (21/06/2022)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro” dành cho CBCNV của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2. Tổng chi phí 02 khóa đào tạo: 245.256.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6 năm 2022.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 7/2022 hoặc tháng 8/2022.