SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số” dành cho cán bộ quản lý của Tổng công ty” (01/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số” dành cho cán bộ quản lý của Tổng công ty, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số” dành cho cán bộ quản lý của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Tổng chi phí 02 khóa đào tạo: 653.775.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2021, 2022 của Cơ quan Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2021.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022.