SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông tại “Hội nghị khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam” (04/11/2019)

  1. Tên gói thầu: Truyền thông tại “Hội nghị khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 495.000.000 đồng.

         Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Truyền thông và Xúc tiến thương mại Đa Phương.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 11/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.