SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THOÁI VỐN CỦA PV POWER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ (03/06/2021)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thoái vốn của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
  • Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu đồng.

  • Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 Cơ quan văn phòng Tổng công ty đã được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-ĐLDK ngày 28/01/2021.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2021.