SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Gói thầu ” Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật” (28/05/2021)

  1. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống hội thảo trực tuyến cho Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
  2. Giá gói thầu: 826.705.091 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Tám trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm linh năm nghìn, không trăm chín mươi mốt đồng)

  1. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (Quyết định số 88/QĐ-ĐLDK ngày 28/1/2021).
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2021.
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.