SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021” (23/09/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021” như sau:

– Tên công việc: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2021.

– Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): 1.056.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi sáu triệu đồng).

–  Nguồn chi phí: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

– Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.

– Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 9/2021.

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV năm 2021.