SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2022” (30/05/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022” với nội dung chi tiết như sau:
  1. Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022.
  2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 1.188.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn)
  3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty
  4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh
  5. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 6/2022
  7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III năm 2022