SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu ”Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng” (28/04/2021)

Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tại tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Giá gói thầu: 395.295.333 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Ba trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng)

  1. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (Quyết định số 88/QĐ-ĐLDK ngày 28/1/2021).
  2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2021.
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.