SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” (30/06/2020)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” với nội dung chi tiết như sau:

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.785.000.000 VND

(Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2020.
  5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  6. Thời gian thực hiện: Trong vòng 09 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.