SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (26/09/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo Kế hoạch lựa chọn đơn vị hợp tác tuyên truyền trên báo điện tử VTC News với nội dung như sau:

  1. Tên công việc: Hợp tác tuyên truyền trên báo điện tử VTC News.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 200.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Báo điện tử VTC News.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2019.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.