SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giày, thắt lưng (23/10/2019)

I.     Cung cấp giày

1.     Tên gói thầu: Cung cấp giày cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 498.942.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhà Thái.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II.     Cung cấp thắt lưng

1.     Tên gói thầu: Cung cấp thắt lưng cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 492.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Giovanni Pos.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2019.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.