SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua phần mềm văn phòng cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020 (16/11/2020)

Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu mua phần mềm văn phòng cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020 với nội dung như sau:
1.     Tên gói thầu: Mua phần mềm văn phòng cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020.
2.     Giá gói thầu: 186.820.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT).           Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng. Trong đó: Giá trị dự toán nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác.
3.     Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.
4.     Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh.
5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
6.     Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
7.     Thời gian giao hàng: 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng hiệu lực.
8.    ​Địa điểm giao hàng: Văn phòng Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 14 - tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội