SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (18/03/2020)

1.     Tên gói thầu: “Thuê xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.

2.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 1.430.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hải Ngân.

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 03/2020.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.