SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu lịch treo tường (18/11/2019)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

 1.     Tên gói thầu: Sản xuất lịch treo tường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

     Loại gói thầu: Hàng hóa

     Nội dung chính của gói thầu: Sản xuất lịch treo tường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

     Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

2.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng thông thường.

4.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 09h00’ ngày 19/11/2019 đến trước 10h00’ ngày 25/11/2019.

6.     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.

7.     Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).

8.     Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng

9.     Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 25/11/2019.

10.     Thời điểm mở thầu: 10h30’ ngày 25/11/2019.