SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR) (30/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR) cho PV Power năm 2019.

  1. Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư (IR) cho PV Power năm 2019.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT 495.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

Tổng chi phí trên bao gồm 10% VAT, không bao gồm các công việc PV Power trả cho các bên liên quan thông qua các danh sách hoạt động mà bên tư vấn khuyến nghị thực hiện và danh sách các khách mời do bên tư vấn tổ chức.

  1. Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Power.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Quý III năm 2019.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.