SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power. (18/02/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power.
  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2021 cho PV Power.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
  • Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 341.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn./.)
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ tháng 02/2022 đến hết tháng 05/2022.