SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục báo chi – Công tác truyền thông trước và sau Địa hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (02/06/2020)

  • Tên công việc: Hạng mục báo chí – Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Truyền thông Ba Đình
  • Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 110.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng./.

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II năm 2020