SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bảo hiểm xe ô tô năm 2021 (25/02/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bảo hiểm xe ô tô năm 2021 tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1.     – Tên công việc: Mua bảo hiểm cho các xe ô tô năm 2021 tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

2.     – Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Bảo hiểm PJICO Tràng An.

– Giá trúng thầu: 107.817.400 đồng. (Bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy triệu tám trăm mười bảy nghìn bốn trăm đồng).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 3/2021.