SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (27/10/2021)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau: - Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Thị trường điện năm 2021” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. - Tên đơn vị được lựa chọn: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thị trường Điện lực & Đào tạo. - Giá trúng thầu: 159.648.750 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm năm mươi đồng). Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT. - Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý IV/2021.