SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ảo hóa phần cứng máy tính” (10/07/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức khóa đào tạo “Ảo hóa phần cứng máy tính”, cụ thể:

– Tên công việc: Tổ chức khóa đào tạo “Ảo hóa phần cứng máy tính”.

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Công nghệ và Đào tạo Robusta.

– Giá trúng thầu: 287.718.000 đồng (Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

(Bằng chữ: Hai trăm tám bảy triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng chẵn).

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 7/2020.