SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói thầu “Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tại tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam ″ (14/05/2021)

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Lắp đặt hệ thống lưu trữ tài liệu chung, hạ tầng và hệ thống an ninh mạng của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật tại tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam ″với các nội dung như sau:

  • Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.
  • Giá trúng thầu: 388.150.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng.

  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.