SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 (26/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Dịch vụ đóng phí duy trì năm 2021 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

- Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP APZON IRS Việt Nam;

- Giá trúng thầu: 765.000.000 đồng (Bẩy trăm sáu lăm triệu đồng);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 31/12/2021.

 Cán bộ liên hệ: Nguyễn Quang Đông

+ Email: nguyenquangdong@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6631