SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Sản xuất lịch treo tường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP” (11/11/2020)

  1. Tên gói thầu: “Sản xuất lịch treo tường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”.
  2. Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP Truyền thông Năng lượng Việt.
  3. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT):  3.149.300.000 VNĐ

(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng)

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.