SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (28/10/2019)

1.     Tên gói thầu: Thuê đơn vị thiết kế Ứng dụng thông tin nội bộ Turbine (app nội bộ) cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Hotit.

3.     Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 480.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.