SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (05/11/2019)

  1. Tên gói thầu: Truyền thông tại “Hội nghị khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam”.
  2. Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Truyền thông và Xúc tiến thương mại Đa Phương.
  3. Giá trị (đã bao gồm 10% thuế GTGT): 495.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.