SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (18/10/2019)

 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kết quả lựa nhà thầu 

1.     Tên gói thầu: Tổ chức chương trình đào tạo “Quản lý đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp”.

2.     Tên nhà thầu được lựa chọn: Viện Dầu khí Việt Nam.

3.     Giá trúng thầu: 186.185.000 đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn đồng.

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5.     Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.