SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu thuê đơn vị thiết kế và lập dự toán “Cải tạo phòng họp đa năng Tổng công ty tại tầng 8 – Tòa nhà Viện Dầu khí” (14/02/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo nhu cầu thuê đơn vị thiết kế và lập dự toán "Cải tạo phòng họp đa năng Tổng công ty tại tầng 8 – Tòa nhà Viện Dầu khí” với các hạng mục cụ thể như sau:
TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lượng
1 Thiết kế sơ bộ phương án kiến trúc m2 70
2 Thiết kế chi tiết kiến trúc và bản vẽ thi công m2 70
3 Thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ, điều hòa không khí m2 70
4 Thiết kế hệ thống kỹ thuật âm thanh m2 70
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 17h00 ngày 18/02/2022. * Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Huyền/ Chuyên viên Văn phòng ĐT: 0966001995; Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn