SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến. (10/05/2021)

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí  Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến.

     Tên công việc: Cung cấp phần mềm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo hình thức trực tuyến

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam

     Giá trúng thầu: 150.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng)

(Phần mềm thuộc ngành nghề/dịch vụ không chịu thuế GTGT)

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

     Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: Tháng 5 năm 2021