SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG TIN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP (01/09/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” cho CBNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể:

1. Tên công việc: Tổ chức chương trình đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản”.

2. Tổng chi phí: 75.500.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí đào tạo năm 2020 của Cơ quan Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8 năm 2020.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 9 năm 2020.