SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ (26/06/2020)

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Tên công việc: Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

  1. Tổng chi phí bao gồm 10% thuế VAT: 1.492.387.050 VNĐ

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, ba trăm tám mươi bảy ngàn, không trăm năm mươi đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Từ tháng 6/2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2020.