SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2020 (23/09/2020)

1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ quan hệ nhà đầu tư cho PV Power năm 2020

2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 440.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power năm 2020 theo Quyết định số 79/QĐ-ĐLDK ngày 17/02/2020

4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 9/2020

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực