SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (14/06/2010)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

TỔNG CÔNG TY ĐLDK VIỆT NAM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2010-2015

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

lần thứ I, nhiệm kỳ 2010- 2015


Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010- 2015 với tinh thần “Chung sức chung lòng, đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển”, cùng với phương châm hành động “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” được tiến hành từ chiều ngày 06/5 đến hết ngày 07/5/2010 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 150 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 130 đại biểu được bầu từ các Đại hội Đảng bộ và Chi bộ, đại diện cho 17 chi- đảng bộ cơ sở và trực thuộc, thay mặt cho 315 đảng viên hiện đang sinh hoạt trong Đảng bộ Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam.

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, đúng theo Quy định của Điều lệ Đảng và các Hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; thảo luận các báo cáo do Đoàn chủ tịch trình trước Đại hội và thống nhất Quyết nghị:

I - Kết quả đánh giá:

Đại hội cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2010 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ khi thành lập Tổng Công ty đến nay với một số nội dung chính như sau:

1- Về ưu điểm:

Giai đoạn 2007-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thể hiện trên các mặt sau:

a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Tổng sản lượng điện ước tính đến hết năm 2010: đạt 22.960 triệu kWh;

+ Tổng doanh thu ước tính đến hết năm 2010: đạt 23.678 tỷ đồng;

+ Nộp ngân sách nhà nước ước tính đến hết năm 2010: đạt 674 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: đạt 200 tỷ đồng;

+ Số lượng lao động tính đến tháng 4/2010 là: 1.200 người;

+ Thu nhập bình quân: Trung bình các năm là 12 triệu đồng/người/tháng;

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của dịch vụ tư vấn điện là 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 03 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ tư vấn quản lý dự án điện đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 13 tỷ đồng; doanh thu của dịch vụ kỹ thuật điện là 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,4 tỷ đồng;

- Công tác đầu tư xây dựng: Bên cạnh các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 đã đi vào vận hành an toàn và hiệu quả, các dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 2.258 MW, tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng với nhiều loại hình đào tạo đa dạng, từ đào tạo cơ bản đến đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực khác nhau. Công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực vận hành các Nhà máy điện đang được đặc biệt quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện.

- Công tác cải cách hành chính, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

b. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

Công tác xây dựng Đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực; Công tác tổ chức các cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên từng bước đổi mới và phát huy hiệu lực; Công tác quản lý, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường: Đảng ủy Tổng công ty thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng; Nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ; xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban chấp hành, của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, quy chế quản lý, tổ chức và quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của Đảng ủy Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ được tiến hành thường xuyên, đã từng bước đưa hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty đi vào nề nếp.

c. Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng và công tác an ninh quốc phòng:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Công tác an sinh - xã hội luôn được các cấp lãnh đạo Tổng công ty quan tâm thực hiện thường xuyên và được toàn thể cán bộ công nhân viên hưởng ứng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng cao.

Công tác an ninh - quốc phòng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể của Tổng công ty chú trọng và quan tâm.

2. Về khuyết điểm:

- Các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 trước năm 2010 hoạt động chưa hết công suất so với khả năng phát điện thực tế đã ảnh hưởng tới chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty;

- Quá trình triển khai một số dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; việc chỉ đạo, điều hành chưa thật sự quyết liệt nên tiến độ một số dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu;

- Công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị điều hành của Tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp chưa cao dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa triệt để và kịp thời, còn chậm ban hành các quy chế hoạt động trong điều hành;

- Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế; sự phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu đơn vị chưa được thể hiện rõ; việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa được duy trì thường xuyên, nội dung sinh hoạt chưa đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được tiến hành thường xuyên;

- Việc đầu tư vào con người và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành an toàn, cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất điện các Nhà máy điện chưa thỏa đáng;

- Việc lãnh đạo công tác tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế. Một số đồng chí cán bộ làm công tác Đảng chưa giành nhiều thời gian đầu tư thỏa đáng cho công tác Đoàn thể.

II- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015:

1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành Tổng công ty Công nghiệp - Thương mại mạnh, sản xuất kinh doanh điện và các sản phẩm dịch vụ liên quan, trong đó lấy sản xuất điện là trọng tâm; xây dựng thương hiệu PVPower trở thành thương hiệu mạnh, có uy tín trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Đầu tư phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, luôn giữ vững vị trí thứ hai trong nước về phát triển điện; phấn đấu chiếm khoảng 20 - 25% thị trường điện năng toàn quốc vào năm 2015 và khoảng 25 - 30% vào năm 2020 - 2025, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể từng lĩnh vực:

a. Về sản xuất điện:

- Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 118 tỷ kWh, tương đương 15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

- Tổng công suất đến năm 2015 đạt 9.200 MW, chiếm khoảng 22% công suất các nhà máy điện cả nước;

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt 29%/năm.

b. Dịch vụ kỹ thuật điện:

- Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) trở thành đơn vị mạnh, hàng đầu ở Việt Nam về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện; đến năm 2015 đảm nhận được 60 - 80% dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện của toàn Tổng công ty.

- Tổng doanh thu dự kiến đến cuối năm 2015 đạt trên 5.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 9%/năm.

c. Dịch vụ tư vấn điện:

Khẩn trương kiện toàn và sắp xếp các công ty tư vấn thành một đơn vị theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa về lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế, quản lý dự án điện, tạo dựng uy tín với các đối tác trong nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2012, đạt ngang bằng các công ty tư vấn mạnh trong nước; đến năm 2015, cạnh tranh được với các công ty tư vấn trong khu vực và quốc tế.Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 20%/năm.

d. Sản xuất kinh doanh thiết bị điện:

- Tìm kiếm đối tác nước ngoài đủ mạnh để thành lập Công ty chuyên sản xuất thiết bị phong điện, thiết bị cơ khí thủy công và các thiết bị phi tiêu chuẩn của các nhà máy nhiệt điện khí, điện than.

- Sản lượng bình quân năm là 100 thiết bị (tuabin gió)/năm với tổng công suất là 210 MW/năm.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

- Vốn điều lệ đến năm 2015: 46.945 tỷ đồng;

- Tổng doanh thu giai đoạn 2010-2015: 128.810 tỷ đồng;

- Tổng nộp NSNN giai đoạn 2010-2015: 1.931 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 4.793 tỷ đồng;

- Tổng công suất đến năm 2015: 9.200 MW, chiếm khoảng 22% công suất các nhà máy điện cả nước;

- Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015: 118 tỷ kWh, tương đương 15,0% nhu cầu toàn hệ thống;

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2010-2015: 250.000 tỷ đồng.

- Lương bình quân người/tháng: 16,38 triệu đồng;

- Giải quyết việc làm mới bình quân tăng 25%/năm: 766 người/năm (chủ yếu công nhân vận hành các nhà máy điện);

- Chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm: 50-70 đồng chí;

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 95%;

- Đảng bộ Tổng công ty hàng năm đạt tiêu chuẩn Đảng bộ TSVM;

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM: 90%;

- Các tổ chức đoàn thể hàng năm đạt trong sạch vững mạnh.

4. Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2010-2015:

- Giải pháp chung gồm: Giải pháp về tổ chức quản lý; giải pháp về đầu tư và vốn; giải pháp về khoa học, công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực; giải pháp về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; giải pháp về an ninh quốc phòng.

- Giải pháp về đột phá gồm:

+ Đột phá về con người: Coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Đào tạo phát triển nhanh đủ số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học và công nhân kỹ thuật ở đơn vị có năng lực, trình độ để điều hành các hoạt động phát triển điện năng với hiệu quả kinh tế cao.

+ Đột phá về khoa học công nghệ: Mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất điện, đặc biệt là công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hệ thống quản lý tài liệu kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản xuất điện và giảm thiểu tác động môi trường.

+ Đột phá về quản lý: Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý tổ chức theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo hướng tăng cường phân cấp tối đa các đơn vị, tạo chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao; cải cách và đổi mới triệt để phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực điều hành bộ máy quản lý các cấp với phương châm “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”.

+ Đột phá về đầu tư và vốn: Triển khai xây dựng chiến lược tăng tốc phát triển ngành điện của Tổng công ty theo hướng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có; đi tắt, đón đầu việc ứng dụng khoa học- công nghệ để đầu tư các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời thực hiện công tác cổ phần hóa các nhà máy điện khi đưa vào vận hành, trong năm 2010 hoàn thành công tác cổ phần hóa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

5. Về công tác xây dựng Đảng:

- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện đổi mới, sáng tạo để triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thể; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, với một số nội dung chính như sau:

+ Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, để tổ chức Đảng thực sự là nhu cầu, hạt nhân, là động lực phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD và các mục tiêu chính trị.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Di chúc của Bác theo hướng thiết thực; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là hành động, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác của các đơn vị trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên.

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưởng cán bộ; trọng dụng lao động chất lượng cao, có đức, có tài. Thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. Tăng cường cán bộ nữ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý trên cơ sở kết hợp các độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển.

+ Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động của Đảng ủy các cấp; xây dựng quy chế phối hợp giữa các thành viên trong hệ thống chính trị Tổng công ty cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp. Phát huy tính chủ động, chất lượng tham mưu của các ban Đảng và vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên.

6- Lãnh đạo các Đoàn thể quần chúng:

Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh theo hướng gọn nhẹ, đa dạng, thiết thực; gắn hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội này vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vào các hoạt động an sinh - xã hội, văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Tổng công ty.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa mới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các bài tham luận của các đại biểu tại Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

III- Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: 21 đồng chí (có danh sách kèm theo) có đủ ủy tín, năng lực để điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

IV- Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm: 09 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết (có danh sách kèm theo).

V- Đại hội đã thống nhất thông qua ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI như nội dung do BCH Đảng bộ Tổng công ty tổng hợp và báo cáo trước Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ I là Đại hội “Đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, Xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trở thành nhà sản xuất kinh doanh điện năng hàng đầu Việt Nam”. Với tinh thần đó, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Tổng công ty phát huy những kết quả đã đạt được, đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ và vận hội để xây dựng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng vững mạnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2010-2015