SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu gồm: sổ tay và USB (04/01/2018)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị làm sản phẩm quảng bá thương hiệu gồm: sổ tay và USB. Số lượng dự kiến: 800 sản phẩm/mỗi loại

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 08/01/2018. Trân trọng thông báo./.