Thứ tư, 10/07/2024 | 14:44

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) báo cáo giải trình việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội nội bộ

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC KHÔNG CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Chi tiết xin xem tại: Báo cáo giải trình của Ông Ngô Nguyên Đán

Trân trọng!

;

Bài liên quan