SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Gói thầu thuê đơn vị tư vấn luật phục vụ đàm phán hợp đồng sửa chữa định kỳ dài hạn khối thiết bị chính NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. (09/05/2022)

-    Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  - CTCP

-    Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn luật phục vụ đàm phán hợp đồng sửa chữa định kỳ dài hạn khối thiết bị chính NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

-    Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT: 332.640.000 VND (Ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn Đồng).

-    Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

-    Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu cho Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên.

-    Phương thức đấu thầu: Không áp dụng

-    Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II năm 2022

-    Loại hợp đồng: Trọn gói.

-    Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hợp đồng sửa chữa dài hạn được ký kết. Việc huy động nhân sự của đơn vị tư vấn sẽ tùy thuộc vào thời gian đàm phán với nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa.