SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PV Power. (07/12/2020)

A.     Công tác hậu cần tại địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

     Tên công việc: Công tác hậu cần tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 89.372.250 đồng

Bằng chữ: Tám mươi chín triệu ba trăm bảy hai ngàn hai trăm năm mươi đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA)

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2020

B.     Công tác truyền thông:

     Tên công việc: Công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 66.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Cổ phần Truyền thông Ba Đình (Công ty Ba Đình)

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2020

C.     Chuyển phát thư mời:

     Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PV Power

     Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 440.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng./.

     Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH CPN Hòa Bình

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12 năm 2020

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 12 năm 2020