SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khắc phục dữ liệu máy chủ CMMS (08/08/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khắc phục dữ liệu máy chủ CMMS bị hacker tấn công mã hóa  trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn):

  1. Tên công việc: Dịch vụ khắc phục dữ liệu máy chủ CMMS bị hacker tấn công mã hóa.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế: 85.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (Infonet).
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8 năm 2018.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.