SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị màn hình LED (28/08/2019)

  1. Tên công việc: Cung cấp màn hình LED tại khu vực chung tầng 8.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 486.420.000 đồng.
Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.
  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Công nghệ HPT Hà Nội.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Trong tháng 8/2019.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.