SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN (24/12/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông báo về kế hoạch lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng cơ bản dở dang đến thời điểm hiện tại của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo với nội dung như sau:

     Tên công việc: Thuê đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng cơ bản dở dang đến thời điểm hiện tại của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Mục đích: Để làm cơ sở xem xét Tổng Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Tổng chi phí bao gồm thuế GTGT 10%: 160.000.000 đồng.

     Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.

     Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH PKF Việt Nam.

     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 12/2020.

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021.