SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị quảng cáo, truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” (21/08/2020)

  1. Tên công việc: Thực hiện việc quảng cáo, truyền thông trong chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”;
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT : 550.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng./.

  1. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty;
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần AAKER Việt Nam;
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8 năm 2020;
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong Quý IV/2020.