SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ (15/10/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch tổ chức chương trình Hội thảo “Phụ nữ PV Power với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty” năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Tên công việc: Tổ chức tiệc chương trình Hội thảo “Phụ nữ PV Power với hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty” năm 2018.
  2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ: 145.645.500 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn, năm trăm đồng).
  3. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Quản lý khách sạn – Bitexco.
  5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 10 năm 2018.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
  7. Thời gian thực hiện: Ngày 17/10/2018.