SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN (07/01/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện truyền thông sự kiện niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: “Truyền thông sự kiện niêm yết cổ phiếu POW trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 473.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Truyền thông Năng lượng Việt.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 01/2019.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.