SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kéo dài thời gian thu điều tiết sản phẩm lọc hóa dầu của công ty TNHH Bình Sơn (20/12/2010)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định cho kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 1942/QĐ-TTg về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn đến hết ngày 31/12/2011.

Kéo dài thời gian thu điều tiết sản phẩm lọc hóa dầu của công ty TNHH Bình Sơn đến hết năm 2011 - Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khi tiêu thụ trong nước sản phẩm lọc, hóa dầu sản xuất, chế biến ra. Việc thu điều tiết áp dụng đối với các lô sản phẩm của Công ty Bình Sơn tiêu thụ kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động đến hết năm 2010.

Như vậy, so với quy định cũ (Quyết định 1942/QĐ-TTg), Thủ tướng đã quyết định việc thu điều tiết như nêu trên sẽ kéo dài đến hết năm 2011.

Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng quý nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:

1. Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu xuất bán xác định theo giá bán thực tế, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

2. Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành tại thời điểm tiêu thụ trừ (-) đi mức thuế suất nhập khẩu tối thiểu đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

3. Trường hợp mức thuế nhập khẩu tại thời điểm tiêu thụ sản phẩm lọc đầu và hóa dầu thấp hơn mức thuế suất nhập khẩu tối thiểu (quy định tại khoản 2) thì Công ty Bình Sơn không được cấp bù lỗ.

(Quyết định 1942/QĐ-TTg)

(Theo Chinhphu.vn)