SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (13/07/2020)

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP năm 2020.

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean.

     Giá trúng thầu: 52.120.000 đồng

Bằng chữ: Năm mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT).

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến trong tháng 7 năm 2020.