SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV (17/09/2020)

Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2020

Tên công việc: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2020.

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Lam Giang.

1.     Giá trúng thầu: 123.968.900 đồng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.