SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN (29/12/2020)

     Tên công việc: Thuê đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán dự án xây dựng cơ bản dở dang đến thời điểm 31/12/2020 của Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo.

     Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam

     Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 160.000.000đ .

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

     Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021.