SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lao động, tiền lương của Công ty mẹ (22/05/2015)


- Quy chế trả lương hiện đang áp dụng: Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-HĐTV-ĐLDK ngày 10/10/2012.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 520/QĐ-HĐTV-ĐLDK ngày 10/10/2012.

- Thang bảng lương:

+ Đối với người lao động: Tạm thời tiếp tục vận dụng theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 cho đến khi Tổng Công ty xây dựng được thang bảng lương mới.

+ Đối với viên chức quản lý: Áp dụng thang bảng lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013.

- Chế độ tiền lương:

+ Đối với người lao động: Thực hiện chế độ tiền lương theo quy định tại Quy chế trả lương của Công ty mẹ - Tổng Công ty; Quyết toán quỹ tiền lương theo quy định tại Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.

+ Đối với viên chức quản lý: Thực hiện tạm ứng tiền lương (hàng tháng tạm ứng 80% mức tiền lương cơ bản quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP); Quyết toán tiền lương theo quy định tại Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013.

- Quỹ tiền lương, tiền thưởng được phê duyệt/đã trích năm 2014:

ĐVT: Trđ

TT

Chỉ tiêu

Quỹ tiền lương (đã được HĐTV phê duyệt/thông qua)

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi/Quỹ thưởng VCQL (số trích)

I

Người lao động

200.166

50.041

1

Quỹ tiền lương của người lao động (không bao gồm Chi nhánh Hà Tĩnh)

196.473

 

2

Quỹ tiền lương cán bộ Đảng, Đoàn thể

3.693

 

II

Quỹ tiền lương viên chức quản lý (VCQL)

7.016

877