SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power lựa chọn đơn vị cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho CBCNV. (07/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lựa chọn đơn vị cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty như sau:

  1. Tên công việc: Cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.
  2. Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 156.937.231 đồng.

Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi bảy nghìn, hai trăm ba mươi mốt đồng.

  1. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Bảo hộ lao động năm 2019 của Cơ quan Tổng công ty.
  2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lam Giang.
  3. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 08 năm 2019.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng./.