SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty (20/11/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tại Cơ quan Tổng Công ty

          Môtả chi tiết:

Tổng số tài liệu cần chỉnh lý: từ 70m giá đến 80m giá tài liệu

Đề nghị các đơn vị có quan tâm gửi báo giá, hồ sơ năng lực các nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty trước ngày 28/11/2015.

Trân trọng thông báo